Centrum rowerowe

Rowery: SCOTT.KELLYS,GIANT,UNIBIKE,COSSACK

 

 

 

 

REGULAMIN

korzystania ze sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze

sklepu internetowego, umieszczonego pod adresem: www.rowery.sanok.pl oraz prawa i

obowiązków stron wynikających z umowy sprzedaży zawartej za pomocą sklepu internetowego.

2. Sprzedający może w każdej chwili zmienić treść Regulaminu. Zmiana ta nie ma wpływu na

prawa i obowiązki stron powstałe w okresie obowiązywania poprzedniego Regulaminu.

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.rowery.sanok.pl a Kupujący ma

możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu i pobrania jego kopii. Regulamin jest również

dostarczany Kupującemu, wraz z Akceptacją i fakturą, na jego adres e-mail .

§ 2 Strony i rodzaje umów sprzedaży

1. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu, Sprzedającym jest:

Firma Handlowo-Usługowa "START"

ul. Podgórze 1

38-500 Sanok

NIP:687-10-03-418

Regon: 370258341

2. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której

przepisy przyznają osobowość prawną.

§ 3 Zawarcie umowy

1.Sprzedający w sklepie internetowym publikuje katalog towarów oferowanych do sprzedaży

w tym ceny poszczególnych towarów . Oferta sprzedaży towarów i ceny towarów pozostają

w mocy tak długo, jak długo są one wyświetlane w sklepie internetowym. Sprzedający nie

gwarantuje dostępności towaru, który znajduje się w katalogu. Katalog towarów nie stanowi

oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

2. Aby zamówić towar w sklepie internetowym, zarejestrowany i zalogowany Kupujący

powinien kliknąć na znajdujący się przy wybranym towarze przycisk "Dodaj do koszyka".

Następnie, po kliknięciu na przycisk " Zamówienie " Kupujący otrzyma formularz zamówienia,

który składa się z czterech etapów:

- w pierwszym etapie Kupujący podaje prawidłowy adres rozliczeniowy i wysyłki;

- w drugim etapie, Kupujący wybiera metodę dostawy ,

- w trzecim etapie Kupujący wybiera sposób płatności za zamówione towary

- w czwartym etapie Kupujący wyraża zgodę na związanie treścią Regulaminu i ostatecznie

potwierdza zamówienie, klikając na przycisk o nazwie " Potwierdzenie zamówienia ".

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z ofertą zawarcia umowy sprzedaży. Do zawarcia

umowy sprzedaży dochodzi, gdy Sprzedający prześle Kupującemu akceptację zamówienia

(Akceptacja). Akceptacja wysyłana jest na adres e -mail, którego Kupujący używa do logowania

się w sklepie internetowym.

4. Akceptacja zawiera numer zamówienia , datę i czas zamówienia, sposób i termin płatności,

przedmiotem zamówienia - wybrane towary wraz z ceną, określenie sposobu dostawy oraz adres

rozliczeniowy. Wraz z Akceptacją przesyłana jest również faktura i Regulamin.

5. Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży z Kupującym, zwłaszcza,

jeśli zamówiony towar nie jest w danym momencie dostępny lub jeśli Kupujący opóźnia się z

płatnościami względem Sprzedającego, wynikającymi z innych umów, a także w przypadku

oczywistych błędów dotyczących ceny lub opisu produktów zawartych w katalogu.

6. Umowa zawierana jest przy pomocy środków technicznych służących do komunikowania się

na odległość. Każda ze stron we własnym zakresie ponosi koszty zawarcia umowy.

§ 4 Dostawa towarów

1. Dostawa towarów odbywa się w następujący sposób:

- Jeśli zakupione są jednocześnie rower i akcesorium rowerowe, dostawa zamówionych towarów

odbywa się tak samo, jak dostawa roweru.

2. Czas dostawy roweru do miejsca odbioru wskazanego przez Kupującego

wynosi 3-14 dni roboczych. Kupujący

3. Czas dostawy akcesoriów wynosi 2-14 dni, jeśli nie zostały zakupione wraz z rowerem.

4. Rowery nowe dostarczane są wraz z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjna.

5. Jeżeli z winy Kupującego konieczne jest ponowne dostarczenie towaru, koszty związane z

ponownym dostarczeniem towaru pokrywa Kupujący.

§ 5 Cena i warunki płatności

1. Cena zawiera już podatek VAT. Cena nie zawiera opłaty za wysyłkę.

W przypadku dokonania płatności przy pomocy systemu płatności internetowych, do zapłaty doliczy się koszt wysyłki określone w warunkach dostawy na: WWW.rowery.sanok.pl

W przypadku gdy przedający jest płatnikiem podatku VAT, sprzedający przesyła fakturę VAT drogą

elektroniczną na adres e-mail Kupującego, wraz z Akceptacją i Regulaminem.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od

dnia otrzymania towaru.

2. Postanowienia dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w

Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, Załącznik stanowi integralną część Regulaminu i

jest wiążący dla stron.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Kupujący ponosi odpowiedzialność za

zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to

konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W takiej sytuacji

Sprzedający może zażądać od Kupującego naprawienia szkody poprzez zapłatę kwoty

odpowiadającej zmniejszeniu się wartości takiego towaru.

§ 7 Gwarancja i rękojmia

1. Okres gwarancji dla produktów zakupionych w sklepie internetowym to 24 miesiące, licząc od

daty otrzymania towaru przez Kupującego.

2. W przypadku zakupu nowego roweru, Kupujący otrzyma kartę gwarancyjną. W przypadku zakupu akcesoriów rowerowych, potwierdzeniem gwarancji jest paragon lub faktura.

3. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć produkt bez wad. Kupujący zobowiązany jest zbadać dostarczony towar niezwłocznie po odbiorze i nie później niż w ciągu trzy dni od daty

otrzymania towaru zawiadomić pisemnie Sprzedającego o wykrytych wadach. Po upływie

powyższego terminu, Sprzedający nie uzna roszczeń Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji,

dotyczących oczywistych wad towaru.

4. W przypadku zakupu jedynie akcesoriów rowerowych, Kupujący zobowiązany jest przesłać

reklamację na piśmie na adres Sprzedającego, wraz z opisem przyczyny reklamacji, załączając paragon lub kopię faktury. Kupujący zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji na adres poczty elektronicznej podany na jego koncie użytkownika.

5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez

Sprzedającego lub przez punkt sprzedaży detalicznej. W przypadku uzasadnionej reklamacji,

gwarancja ulega przedłużeniu o czas rozpoznawania reklamacji oraz czas usunięcia wady.

6. Gwarancja nie obejmuje następujących wad towarów:

- Uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej ( pożary, powodzie, trzęsienia ziemi , itp. )

- Uszkodzenia spowodowane przez niewłaściwe użycie towarów do celów, do których towary nie

są przeznaczone,

- Uszkodzenia wynikające z normalnego zużycia,

- Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania,

- Uszkodzenia wynikające z używania niezgodnego z instrukcją obsługi,

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady roweru powstałe w

wyniku niewłaściwego montażu zakupionego roweru. Kupujący traci uprawnienia z gwarancji,

jeśli montaż roweru nie został wykonany przez jeśli montaż roweru nie został wykonany przez

wyspecjalizowany serwis rowerowy.

8.. W celu zachowania uprawnień z tytułu gwarancji, Kupujący zobowiązany jest dokonywać

profesjonalnego przeglądu roweru zgodnie z zapisami zawartymi w karcie gwarancyjnej.

9. Sprzedający nie odpowiada z tytułu gwarancji, jeżeli Kupujący przechowuje towary w

nieodpowiednich warunkach (np. przy dużym zapyleniu lub wilgotności) .

10. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień

Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, o których mowa poniżej.

11. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne towaru. W sytuacji,

gdy Kupującym jest konsument, w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przed

upływem roku od wydania towaru, domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

12. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi

własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli

ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia

właściwego organu (wada prawna)

13. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo

odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla

kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma

zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo

sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia

wady.

14. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego

usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać

usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez

kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem

proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość

rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę

niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

15. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

16. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w

rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

17. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt

Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy

takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana

Kupującemu.

18. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający. W szczególności obejmuje to koszty

demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i

uruchomienia.

19. Jeżeli Kupujący, będący konsumentem, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo

złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a

Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że

żądanie to uznał za uzasadnione.

§ 8 Doręczenia

1. Wszystkie dokumenty i informacje związane z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży

dostarczane są drugiej Stronie w formie pisemnej, drogą elektroniczną, osobiście lub za

pośrednictwem poczty.

2. Dokumenty i inne pisma i materiały, uznawane są za doręczone drugiej stronie, w

następujących sytuacjach:

- W przypadku doręczenia drogą elektroniczną – w momencie otrzymania wiadomości przez

serwer poczty przychodzącej adresata,

- W przypadku doręczenia osobistego lub za pośrednictwem poczty – w momencie odbioru

przesyłki lub odmowy przyjęcia przesyłki

- W przypadku doręczenia za pośrednictwem poczty, jeśli przesyłka nie została odebrana – po

upływie 15 dni od daty pierwszej próby doręczenia.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Oprogramowanie oraz pozostałe elementy sklepu internetowego są chronione prawem.

Kupujący zobowiązany jest do niepodejmowania działalności, która umożliwiłaby jemu lub

osobom trzecim zakłócanie lub bezprawne korzystanie z oprogramowania lub innych elementów

sklepu internetowego.

2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 1997r., )

3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego, w celu

realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartych umów oraz w celach marketingowych i

reklamowych.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem podanie danych

osobowych w zakresie niezbędnym do dostarczenia towaru do Kupującego.

5. W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2016r.

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD

UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek

przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w

posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa

weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować F.H.U. „START” z siedzibą w Sanoku, ul. Podgórze 1., e-mail fhustart@poczta.onet.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w

drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą

elektroniczną).

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy

Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację

dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od

Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów

wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły

sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż

14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa

odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych

sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że

wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą

Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności

do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od

tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni

od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest

zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów

szacowana jest maksymalnie na kwotę około 100 PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w

sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.